Yazdır
Pazar, 16 Aralık 2018 20:14

?limizde 19-30 Ocak 2019 tarihleri aras?nda 1.kademe Badminton antrenör kursu aç?lacakt?r.Ba?vurular e-devlet üzerinden 10 Ocak 2019 tarihine kadar yap?lacak olup ba?vuru yapan antrenör adaylar?n?n dekont fotolar?n? il temsilcisi Ceyhun Öktem'e watsap (05058303506 )yoluyla ula?t?rmalar? gerekmektedir.Kurs ba?vuru ücreti 350 tl dir

E-DEVLET  BA?VURU A?AMALARI


1.E-Devlete Giri? Yap?n?z

2.Arama K?sm?na “ SPOR B?LG? S?STEM?” Yaz?n?z.

3.Ç?kan Linki T?klay?n?z

4.” Uygulamaya Git ” e T?klay?n?z

5. “ SPOR ELEMANI “ T?klay?n?z

6. Yapmak ?stedi?iniz ??le Seçiniz.

7.Kurs Listesinden Ba?vuraca??n?z Kursu Seçiniz.

8.Ki?isel Bilgilerinizi Giriniz

9.Sa?l?k Raporu Sekmesi

10.Adli Sicil Kayd? Sekmesi

11.Ö?renim Durumu Sekmesi

12.Yabanc? Dil Sekmesi

13.Belge Ekleme Sekmesi

14.Özet Sekmesi

E-Devletten i?lem tamamland?ktan sonra size gönderilecek refarans numaras?yla herhangi bir HALK BANKASI ?ubesinden kurs ücretinin yat?r?lmas? halinde ba?vurunuz tamamlanacakt?r.Ba?vuruyu tamamlayan antrenör adaylar? dekont fotolar?n? Adana il temsilcisi Ceyhun ÖKTEM' e watsap üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

   Yukardaki e-devlet ba?vurusunun ekranl? görüntüsü için link (http://www.tmtf.gov.tr/dosyalar/basvuru-ekrani.pdf)
 
ÖNEML? NOT!!!   ÖDEMELER?N, HALK BANKASINDAN SPOR FEDERASYONLARI ÖDEMELER BÖLÜMÜNDEN YAPILMASI GEREKMEKTED?R. IBAN NUMARASINA YATIRALAN ÜCRETLER GEÇERL? DE??LD?R.
 
1.KADEME ANTRENÖR KURSU ?Ç?N ?STENEN BELGELER
4 adet vesikal?k foto?raf (orijinal foto?raf )
Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti - Gençlik Hizmetleri ve Spor ?l Müdürlükleri, Çal??t??? Resmi Kurumlar veya Noterce tasdik edilecektir.
Savc?l?k iyi hal ka??d? (asl?)
Sa?l?k raporu (hükümet tabipli?inden veya sa?l?k ocaklar?ndan - asl?)
Gençlik Hizmetleri ve Spor ?l Müdürlü?ünden sporda cezalar? olmad???na dair yaz? (asl?)
Nüfus cüzdan? (fotokopisi)

TEMEL E??T?M DERSLER?NDEN MUAF?YET:
1-Besyo mezunu olmak ve okul diplomas?n?n okuldan tastikli örne?ini kurs yöneticisine vermek.
2-Di?er Federasyonlardan en fazla 4 y?l öncesinden al?nan antrenör belgesinin Federasyona tasdikli örne?ini vermek, ve bu antrenör kursundan al?nan antrenör belgesinin ders ve ders saatlerinin Badminton Federasyonunun açm?? oldu?u kurslar?n ders saatleriyle ayn? oldu?unu belgelemek.
 
NOT: Dekonta  “Badminton 1. kademe antrenör kurs” ücreti olarak yazd?r?lacakt?r
Son Güncelleme: Çarşamba, 09 Ocak 2019 14:51