L?SANSLI SPORCU SAYISI Yazdır
Çarşamba, 08 Haziran 2016 12:32

 

  Badminton Adana il temsilcili?imizin 2016 y?l?  ilk 6 ay? itibariyle lisansl? sporcu say?s?  çok ?ükür yap?lan gayretli

çal??malar sayesinde her türlü imkans?zl?klara ra?men  ?uan itibariyle  656 sporcuya ula?m??t?r.

Badminton sporunun ilimizde yayg?nla?t?r?lmas? ve ba?ar?ya ula?mas? için gayretle çal??an ba?ta Beden E?itimi

ö?retmenlerine,antrenörlere ve sporcu karde?lerimize te?ekkür ederiz.

 

2014 lisansl? sporcu say?s?:35

2016 y?l? ilk alt? ay lisansl? sporcu say?s?: 381 erkek 275 bayan toplamda 656 GHS?M güncel olmayan verileri

2016 y?l sonu lisansl? sporcu say?s? hedefimiz:1000

 

 

Son Güncelleme: Çarşamba, 08 Haziran 2016 12:49