Kimler Sitede

Şu anda 11 konuk çevrimiçi

Ziyareti Say?s?

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn33
mod_vvisit_counterDn36
mod_vvisit_counterBu Hafta207
mod_vvisit_counterGeen Hafta198
mod_vvisit_counterBu Ay523
mod_vvisit_counterGeen Ay234
mod_vvisit_counterHepsi148876

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 18.232.125.29
,
Today: Şub 20, 2020

Ho?geldiniz
PDF Yazdır e-Posta
Perşembe, 17 Ocak 2019 08:00

?limizde görev yapan Badminton Hakem ve Antrenör bilgilerinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmu?tur. Hakem ve Antrenörlerimizin www.adanabadminton.org web sitemizde Ana Menü de yer alan HAKEM - ANTRENÖR B?LG? FORMU linkiden bilgi formuna ula?abilirsiniz.

 
HAKEM TOPLANTISI PDF Yazdır e-Posta
Çarşamba, 19 Aralık 2018 12:08

?l hakem kurulumuza ba?l? hakemlerle 26.12.2018 Çar?amba günü saat 16.30 da Menderes toplant? salonunda a?a??da yaz?l? gündem maddeleri gere?i sene sonu de?erlendirme toplant?s? yap?lacak olup hakemlerimizin toplant?ya saatinde haz?r bulunmalar? önemle rica olunur.

                                                                                  

GÜNDEM MADDELER?

1-Aç?l?? ve yoklama

2-Sayg? duru?u

3-?stiklal Mar??

4-2018 y?l?n?n de?erlendirilmesi

5-2019 y?l? il içi il d??? hakem vizelerinin görü?ülmesi

6-2019 y?l? hakem görevlendirilmesinin görü?ülmesi

7-Dilek ve temenniler.

NOT:?l içi vize yapt?ran hakemlerimiz banka dekontlar?n? ve bilgi formlar?na kendileri toplant?da il temsilcisine teslim edeceklerdir.

 

 

                                                                                  Ceyhun ÖKTEM

                                                                          ?l Hakem Kurulu Ba?kan?

 

 

 

Son Güncelleme: Çarşamba, 19 Aralık 2018 12:32
 
PDF Yazdır e-Posta
Pazar, 16 Aralık 2018 20:14

?limizde 19-30 Ocak 2019 tarihleri aras?nda 1.kademe Badminton antrenör kursu aç?lacakt?r.Ba?vurular e-devlet üzerinden 10 Ocak 2019 tarihine kadar yap?lacak olup ba?vuru yapan antrenör adaylar?n?n dekont fotolar?n? il temsilcisi Ceyhun Öktem'e watsap (05058303506 )yoluyla ula?t?rmalar? gerekmektedir.Kurs ba?vuru ücreti 350 tl dir

E-DEVLET  BA?VURU A?AMALARI

1.E-Devlete Giri? Yap?n?z

2.Arama K?sm?na “ SPOR B?LG? S?STEM?” Yaz?n?z.

3.Ç?kan Linki T?klay?n?z

4.” Uygulamaya Git ” e T?klay?n?z

5. “ SPOR ELEMANI “ T?klay?n?z

6. Yapmak ?stedi?iniz ??le Seçiniz.

7.Kurs Listesinden Ba?vuraca??n?z Kursu Seçiniz.

8.Ki?isel Bilgilerinizi Giriniz

9.Sa?l?k Raporu Sekmesi

10.Adli Sicil Kayd? Sekmesi

11.Ö?renim Durumu Sekmesi

12.Yabanc? Dil Sekmesi

13.Belge Ekleme Sekmesi

14.Özet Sekmesi

E-Devletten i?lem tamamland?ktan sonra size gönderilecek refarans numaras?yla herhangi bir HALK BANKASI ?ubesinden kurs ücretinin yat?r?lmas? halinde ba?vurunuz tamamlanacakt?r.Ba?vuruyu tamamlayan antrenör adaylar? dekont fotolar?n? Adana il temsilcisi Ceyhun ÖKTEM' e watsap üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

   Yukardaki e-devlet ba?vurusunun ekranl? görüntüsü için link (http://www.tmtf.gov.tr/dosyalar/basvuru-ekrani.pdf)
 
ÖNEML? NOT!!!   ÖDEMELER?N, HALK BANKASINDAN SPOR FEDERASYONLARI ÖDEMELER BÖLÜMÜNDEN YAPILMASI GEREKMEKTED?R. IBAN NUMARASINA YATIRALAN ÜCRETLER GEÇERL? DE??LD?R.
 
1.KADEME ANTRENÖR KURSU ?Ç?N ?STENEN BELGELER
4 adet vesikal?k foto?raf (orijinal foto?raf )
Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti - Gençlik Hizmetleri ve Spor ?l Müdürlükleri, Çal??t??? Resmi Kurumlar veya Noterce tasdik edilecektir.
Savc?l?k iyi hal ka??d? (asl?)
Sa?l?k raporu (hükümet tabipli?inden veya sa?l?k ocaklar?ndan - asl?)
Gençlik Hizmetleri ve Spor ?l Müdürlü?ünden sporda cezalar? olmad???na dair yaz? (asl?)
Nüfus cüzdan? (fotokopisi)

TEMEL E??T?M DERSLER?NDEN MUAF?YET:
1-Besyo mezunu olmak ve okul diplomas?n?n okuldan tastikli örne?ini kurs yöneticisine vermek.
2-Di?er Federasyonlardan en fazla 4 y?l öncesinden al?nan antrenör belgesinin Federasyona tasdikli örne?ini vermek, ve bu antrenör kursundan al?nan antrenör belgesinin ders ve ders saatlerinin Badminton Federasyonunun açm?? oldu?u kurslar?n ders saatleriyle ayn? oldu?unu belgelemek.
 
NOT: Dekonta  “Badminton 1. kademe antrenör kurs” ücreti olarak yazd?r?lacakt?r
Son Güncelleme: Çarşamba, 09 Ocak 2019 14:51
 
PDF Yazdır e-Posta
Salı, 06 Kasım 2018 13:58

                2018 – 2019 ANADOLU YILDIZLAR L?G? BADM?NTON BRAN? AÇIKLAMALARI
 1. Yar??malar; ANAL?G Uygulama Talimat?na, Spor Faaliyetleri Dairesi Ba?kanl???nca öngörülen hükümlere, Uluslararas? Oyun Kurallar? ve Yar??ma Talimatlar?na uygun olarak yap?lacakt?r. 2. Yar??malar; a. Grup, çeyrek final, yar? final ve Türkiye birincili?i kademelerinde, k?z ve erkek il karmalar? aras?nda ayr? ayr? yap?lacakt?r. b. Grup, çeyrek final, yar? final ve Türkiye birincili?i yar??malar?na ait duyurular ve kat?l?mc? listeleri Daire Ba?kanl???m?zca belirlenen ve ilan edilen takvim do?rultusunda anadoluyildizlarligi.sgm.gov.tr adresinden yay?nlanacakt?r. 3. Do?um tarihleri: Ya? Kategorisi 2005 – 2006 – 2007 4. Grup, çeyrek final, yar? final ve Türkiye birincili?i yar??malar?na kat?lacak k?z ve erkek tak?mlar? ayr? ayr? olmak üzere en fazla 5 (4 asil + 1 yedek) sporcudan olu?ur. Spor kafileleri, “Spor Genel Müdürlü?ü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gere?ince olu?turulacakt?r. 5. ?l D??? Ç?k?? Olur’unda; 4 üncü maddede belirtilen sporcu ve Spor Genel Müdürlü?ü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde yer alan idareci - çal??t?r?c? say?s?ndan fazla ki?i yer alamaz. 6. Mali konularla ilgili hususlarda, ANAL?G Uygulama Talimat?n?n 9 uncu maddesine göre i?lem yap?l?r. 7. Daire Ba?kanl??? ve Tertip Komitelerinin Yetkileri: a. Daire Ba?kanl???m?z gerekli gördü?ü takdirde, bran? aç?klamalar?n? ve yar??malara dair di?er hususlar? de?i?tirmede yetkilidir. b. Tertip komiteleri, yar??malar öncesinde düzenlenecek teknik toplant?da Daire Ba?kanl???m?z taraf?ndan yay?nlanan bran? aç?klamalar?n? ve yar??malara dair di?er hususlar? dikkate alarak, müsabaka program?n? belirlemek ve uygulamakla yetkilidir. 8. Yar??ma alan?na, 4’üncü maddede yer alan sporcu ve çal??t?r?c?dan ba?kas?n?n girmesine izin verilmeyecektir.

    iL SEÇMELER?  1 Aral?k 2018 tarihinde Yüre?ir Kiremithane E.M.L kapal? spor salonunda saat 09-15.00 saatleri aras?nda yap?lacakt?r.Seçmeye kat?lacak sporcular ba?vurular?n? 30 Kas?m 2018 Cuma günü saat 14.00 ' e kadar il temsilcisi Ceyhun ÖKTEM' e watsap üzerinden yapacaklard?r. (watsap ileti?im 05058303506)   Seçmelerde ilk 10 ' giren sporcular aras?ndan tak?m olu?umu yap?lacak olup  seçmelere kat?lacak sporculara ba?ar?lar dileriz.

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 26 Kasım 2018 13:48
 
PDF Yazdır e-Posta
Çarşamba, 21 Kasım 2018 09:43

   Okul sporlar? y?ld?zlar grup müsabakalar? ilimizde yap?lacakt?r.Okul tak?mlar?m?za duyurulur.

 

BADM?NTON YILDIZLAR (K-E) GRUP 26 Nisan 2019 Cuma 28 Nisan 2019 Pazar ADANA BADM?NTON YILDIZLAR

(K-E) GRUP 26 Nisan 2019 Cuma 28 Nisan 2019 Pazar ÇANAKKALE BADM?NTON YILDIZLAR

(K-E) GRUP 26 Nisan 2019 Cuma 28 Nisan 2019 Pazar GÜMÜ?HANE BADM?NTON YILDIZLAR

(K-E) GRUP 26 Nisan 2019 Cuma 28 Nisan 2019 Pazar ISPARTA BADM?NTON YILDIZLAR

(K-E) GRUP 26 Nisan 2019 Cuma 28 Nisan 2019 Pazar KARABÜK BADM?NTON YILDIZLAR

(K-E) GRUP 26 Nisan 2019 Cuma 28 Nisan 2019 Pazar KIRKLAREL? BADM?NTON YILDIZLAR

(K-E) GRUP 26 Nisan 2019 Cuma 28 Nisan 2019 Pazar U?AK BADM?NTON YILDIZLAR

(K-E) GRUP 26 Nisan 2019 Cuma 28 Nisan 2019 Pazar VAN BADM?NTON YILDIZLAR

(K-E) GRUP 26 Nisan 2019 Cuma 28 Nisan 2019 Pazar YOZGAT

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 4 / 55

Anketler

Web Sitemizi Nas?l Buldunuz ?
 

S?cak Haberler