PDF Yazdır e-Posta
tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 12 Haziran 2017 22:06

Adana ilimizde 5-16 Eylül 2017 tarihleri aras?nda a?a??daki aç?klamalar 

do?rultusunda 1.Kademe antrenörlük kursu aç?lacakt?r.

 Kursumuza kat?lacak adaylar?n aç?klamalar do?rultusunda hareket

etmeleri rica olunur

 

 1.Kademe ?çin Gerekli Evraklar

 

4 Adet vesikal?k foto?raf (sakals?z ve kravatl?).

 

Kurs kat?l?m formu.

(Kurs E?itim Yöneticisi taraf?ndan kursiyerlere verilecek olup form

eksiksiz bir ?ekilde doldurulup imzalanacakt?r.)

 

Diploma sureti (noter tasdikli veya kamu kurum ve kurulu?lar?ndan asl? gibidir onayl?).

(Onays?z diploma suretleri kesinlikle

Federasyonumuz taraf?ndan kabul edilmeyecektir.) 

Ö?renci ise ö?renci belgesi (asl?).

(Fotokopi ve faks olan ö?renci belgeleri

Federasyonumuz taraf?ndan kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Gençlik ve Spor ?l Müdürlü?ünden cezalar? olmad???na dair yaz? (asl?).

(Fotokopi ve faks olan cezas?z belgeleri

Federasyonumuz taraf?ndan kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Sa?l?k raporu (sa?l?k ocaklar?ndan asl?).

(Fotokopi ve faks olan sa?l?k raporlar? kesinlikle Federasyonumuz

taraf?ndan kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Savc?l?k iyi hal ka??d? (asl?).

(Fotokopi ve faks olan savc?l?k belgeleri

Federasyonumuz taraf?ndan kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Nüfus cüzdan? sureti (TC. Vat. No ve resimli).

 

Kursa kat?lacak adaylar  ?S?M,SOY?S?M VE ?L Belirterek, 

Ankara Garanti Bankas? Anafartalar ?ubesi 711-6299430 nolu

(?BAN: TR55 0006 2000 7110 0006 2994 30) hesab?na 

Badminton Antrenörlü?ü için 250 tl yat?racaklard?r.

Dekontunuzu kaybetmeyiniz ve evraklar?n?za ekleyiniz.

NOT : 1.Kademe antrenörlük kurslar?nda devams?zl?k hakk? 1 gündür,

Kursa devams?zl?k vb.herhangi bir sebep ile kat?lamama durumunuzda

kurs ücretiniz iade edilemez,

Kurs ücretini bir ba?ka kurs için tekrar kullanabilirsiniz.

kursa ba?vuru yapanlar bu ?art? kabul etmi? say?l?rlar.

 Not: Ba?ka Bir Bran?ta Antrenörlük Belgesi Olan Ki?ilerin

Temel E?itim Derslerinden Muafiyet Durumu ?çin;

Kursun Ders Müfredat?n?n Uygunlu (Spor E?itim Dairesi Ders Müfredat?), 

Kurs belge kopyas?n?n ve ders müfredat?n? belirten belgenin

onayl? olmas? ?art? ve belgenin kurs tarihinden itibaren

4 y?l geçerlili?i vard?r.

Konu ile ilgili soru ve sorunlar?n?z? 

Federasyonumuzdaki ilgili personele iletebilirsiniz. 

Son Güncelleme: Pazartesi, 12 Haziran 2017 22:22
 

S?cak Haberler